Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Vries en Verburg Groep B.V., De Vries en Verburg Bouw B.V. en De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V., met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als De Vries en Verburg.

Verwerking van persoonsgegevens door De Vries en Verburg

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens De Vries en Verburg verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. De Vries en Verburg staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: devriesverburg.nl. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Vries en Verburg verwerkt voor de volgende doeleinden.

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten;
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met (medewerkers van) opdrachtgevers, leveranciers, huurders en onderaannemers te kunnen uitvoeren. Deze overeenkomsten hebben betrekking op:
  1. Het ontwikkelen en bouwen van projecten op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw.
  2. Het verhuren van onroerende zaken (kantoorruimte, bedrijfsruimten of woningen).
  3. Het uitvoeren van service- en onderhoudscontracten.
 2. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van één van onze ontwikkel- of bouwprojecten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

 3. Het voeren van administratie;
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van huurders, opdrachtgevers, onderaannemers, werknemers en leveranciers.

 4. Het beveiligen van uw en onze eigendommen;
  Wij beveiligen ons kantoor o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, bezoekers en eigendommen. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het bedrijventerrein c.q. ons pand wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

 5. Het kunnen toesturen van ons relatiemagazine, uitnodigingen en overige documentatie;
  De Vries en Verburg stuurt twee maal per jaar het magazine ‘OP KARAKTER’ naar haar relaties. Indien u dit magazine niet meer wenst te ontvangen en/of uw gegevens wilt verwijderen uit ons relatiebestand (t.b.v. uitnodigingen en overige documentatie), kunt u dit verzoek sturen naar (hbrugman-stok@devriesverburg.nl) en halen wij uw gegevens uit ons bestand.

 6. Het verbeteren van de website en dienstverlening van De Vries en Verburg
  Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

 7. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht.
  De Vries en Verburg verzamelt o.a.legitimatiegegevens van medewerkers (van onderaannemers) omdat wij aansprakelijk zijn voor loonheffingen die onderaannemers in verband met werkzaamheden moeten afdragen (Invorderingswet 1990), alsmede op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Een ander voorbeeld zijn persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie, die we dienen te bewaren voor de Belastingdienst.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

De Vries en Verburg verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten. Tevens geldt dit voor het uitvoeren van de administratie. 

 2. Gerechtvaardigd belang
  • De Vries en Verburg heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van medewerkers en bezoekers. Middels een privacy toets heeft De Vries en Verburg gewaarborgd dat de privacy impact van betrokkenen (degenen die gefilmd worden) minimaal is.
  • Tevens heeft De Vries en Verburg een gerechtvaardigd belang om per post het magazine ‘OP KARAKTER’ te versturen naar haar relaties of het magazine op digitale wijze beschikbaar te stellen, om relaties op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 3. Voldoen aan wettelijke verplichting
  De Vries en Verburg dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

 4. Toestemming
  De Vries en Verburg houdt betrokkenen op de hoogte van bouwprojecten en stuurt zakelijke mailings. De grondslag hiervoor is toestemming van de betrokkenen. Als betrokkenen mailings willen ontvangen, dienen zij hiervoor expliciete toestemming te geven aan De Vries en Verburg.

Met wie deelt De Vries en Verburg uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Dienstverleners die voor De Vries en Verburg werken
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.

 2. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

 3. Onderaannemers
  Voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden worden gegevens gedeeld, bijvoorbeeld het delen van de locatie van werkzaamheden uit hoofde van een serviceovereenkomst.

Hoe lang bewaart De Vries en Verburg uw persoonsgegevens?

De Vries en Verburg bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wij bewaren gegevens zolang u geabonneerd bent op het relatiemagazine.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt, het antwoordapparaat inspreekt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt en/of meedeelt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail/gesprek en/of het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. De Vries en Verburg is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Vries en Verburg van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vries en Verburg,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar (hbrugman-stok@devriesverburg.nl). Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop De Vries en Verburg uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij hbrugman-stok@devriesverburg.nl.  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

De Vries en Verburg
't Vaartland 8
2821 LH  Stolwijk
Telefoon: 0182 - 34 17 41
E-mail hbrugman-stok@devriesverburg.nl

KVK:
De Vries en Verburg Groep B.V.: 29035507
De Vries en Verburg Bouw B.V.: 29029229
De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V.: 29043238

Stolwijk, 1 mei 2018

SOCIAL MEDIA

Blijf up-to-date door ons te volgen!

CONTACT

't Vaartland 8
2821 LH  Stolwijk

Tel: 0182-341741
E-mail: info@devriesverburg.nl

Scroll naar boven